Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Upravené
09. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. októbra 2020