Preskočiť na obsah

Starosta

Ing. Ľubomír Pinka

starosta

obec@oravce.sk starosta@oravce.sk 0911 109 751

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia.
Funkčné obdobie starostu končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.